Vývoj řeči u dětí

Jak porozumět miminku, abychom mu splnili všechna přání, když nám ještě samo nic moc nepoví?

Křik
Je prvním komunikačním projevem dítěte po příchodu na svět. Na rozdíl od domněnek však nevyjadřuje v prvních hodinách a dnech náladu a pocity. Je pouze fyziologickým reflexem dýchacích a hlasových orgánů, které se uvádějí v činnost. Křičí všichni novorozenci, tedy i ti, kteří se narodí s poškozeným sluchem. Takže maminky, nebojte se, že vaše dítě něco trápí! Až později nabývá k signálního významu. Dítě začíná křikem vyjadřovat jednotlivé druhy nepříjemných pocitů.
Křik se pro miminko Stává výrazem snahy zbavit se nepohody a bolesti, druhotně i tréninkem dýchacího a hlasového ústrojí.

Předřečové období
 Nastává koncem šestého týdne dítěte, které, je-li v teple, suchu a nemá hlad, začíná si jen tak broukat. Broukání je na začátku velmi jednoduché, obsahuje pouze samohlásky a zvuky, které souvisejí se sáním a polykáním. Kolem druhého měsíce si dítě již dlouze a složitě s námi „povídá“ a postupně začíná napodobovat nejen své vlastní zvuky, ale i zvuky z okolí. V této chvíli přechází do stadia „žvatlání“ a provádí si průpravná cvičení svých mluvidel pro pozdější schopnost artikulovat. V této fázinelze ještě poznat, zda dítě dobře slyší!

Rozumění
Přichází, když dítě již samo rozumí velkému množství slov, reaguje na ně pohybem, smíchem nebo projevy nevole, ale ještě se samo nedokáže slovně vyjádřit, tak jak by mělo. Je velmi důležité v tomto vývojovém stupni s dítětem komunikovat, protože pro dítě je velmi důležité, aby rodiče kvitovali jeho hlasové projevy. Dítě si tak zvyká navazovat s okolím kontakty pomocí řeči, melodie řeči a ostatní muzické faktory, jako je síla, hlasitost, rytmus, které se při mluvení uplatňují, jsou velice důležitým informačním činitelem! Melodie řeči je totiž první prvek, který dítě napodobí podle řeči svého okolí a který si nejrychleji osvojí. První slova bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a jsou tvořena opakováním stejných slabik (např. mama, tata, pipi...). Slůvka dítě vyslovuje velmi pomalu a často se mu rozpadají na slabiky oddělené kratičkou pauzou, kterou nahrazuje ty hlásky, jež se mu nedaří vyslovit. Opakování má pro další rozvoj řeči dítěte klíčový význam. Dítě nejdříve opakuje jednoduché zvuky a později se učí opakovat jednotlivé slabiky, slova, a pak i konečně celé věty či větné výrazy. Od samého začátku si opakováním osvojuje i melodii řeči a její intonaci.

 

ROZVOJ SLOVNÍ ZASOBY

První až druhý rok
Slovní zásoba názvů osob, zvířat, věcí i činností se vyrazne zvetsuje a dále při normálním vývoji dítěte postupně narůstá.

Druhý až třetí rok svého vývoje má dítě nejzákladnější slovník výrazů již vytvořen, je schopno se dorozumět a začíná své řeči používat podle vžitých gramatických principů. Toto období je ve vývoji dětské řeči nejzajímavější a nejdůležitější. Vývoj řeči totiž značně zrychluje vývoj myšlení, schopnost myslet zase výrazně ovlivní rozvoj dalších schopností.
Neumí-li dítě po třetím roce věku utvořit ani jednoduchou větu, lze již uvažovat o opoždění vývoje řeči.

Třetí až Čtvrtý rok
Je významný ve snaze o samostatné vyjadřování. Zvídavost projevuje otázkami: „Co je?“, „Proč?“
O sobě samém ještě hovoří ve třetí osobě. V tomto věku také prochází řeč dítěte kritickým údobím!
 Zná totiž velké množství slov, ale celou řadu ještě nedovede vyslovit tak, jak by si přálo. Jeho rychlost vyjadřování se tak opožďuje za rychlostí přílivu jeho myšlenek. Dítě pak někdy začíná zadrhávat.
Tento jev ale ještě neznamená, že jde o koktavost — poruchu řeči, kterou je třeba léčit.

Opakování je důležitým principem výchovy.
Dítě opakuje nejen to, co slyší, ale i to, co vidí, počínaje chováním dospělých.

VĚK

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY

VÝVOJ VÝSLOVNOSTI

Do 1.roku

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.

M, B, P
A, E, I, O, U
D, T, N, J

Do 2 let

Tvoří jednoduché věty, od dvou let se ptá „co je to“, rozšiřuje svou slovní zásobu.

K, G, H, CH
OU, AU, V, F

Do 3 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se proč, získává nové kvality slovní zásoby, začíná se tvořit verbální slovní paměť.

Musí zvládat D, T, L
Bě, Pě, Mě, Vě

Do 4 let

Dochází ke zpřesnění  slovní zásoby a gramatické stavby vět, umí již vyprávět, chápe děje.

Dokončuje se Ď, Ť, Ň
začíná vývoj Č, Š, Ž
C, S, Z, R, Ř

Do 6 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky začíná zvládat jednoduchá souvětí.

Zvládá kombinaci
Č, Š, Ž, a C, S, Z

autor: vega, vloženo: 24.8.2005 v 14:47, rubrika: Batole

Článek vyšel na serveru MIMINET.CZ.
Adresa článku je: http://www.miminet.cz/clanek_tisk.php?id_rubriky=4&id_clanek=182