Vyhledat

Novinky e-mailem


Friday, 24. March 2023
Svátek má

 

Vývoj každého dítěte probíhá jinak, každé dítě si určitou dovednost osvojí v jiném věku. Protože však jednotlivé dovednosti na sebe navazují a zvládnutí jedné činnosti je předpokladem pro zvládnutí jiné činnosti, osvojují si tyto dovednosti obvykle ve stejném pořadí. V následující tabulce uvádíme přehled pohybového vývoje, vývoje manuální zručnosti, sluchu, zraku a řeči i sociálního chování a her obvyklých pro určitý věk.

TABULKA VÝVOJE DÍTĚTE

Věk Fyzické dovednosti Manuální zručnost Sluch, zrak a řeč Sociální chování a hry
1 měsíc Leží na zádech s hlavou otočenou na jednu stranu. Zvedneme-li je do sedu, padá hlava vpřed a protažení křivky zad. Přidržíme-li je ve stoji na pevné podložce, tlačí chodidla dolů, narovnává tělo a často dělá reflexívní kráčivé pohyby. Ruce jsou obvykle sevřené, po otevření uchopí prst, jestliže se dotkneme dlaně (úchopný reflex). Leká se hlasitých zvuků. Otáčí hlavu a oči za světlem. Oči sledují pohyb hračky, kterou polamu pohybujeme ze strany na stranu ve vzdálenosti 15-20 cm. Přestane plakat, vezmeme-li je do náruče a mluvíme-li na ně. Pozorně se dívá matce do tváře při krmení a když na ně matka hovoří.
3 měsíce Leží na zádech s hlavou rovně. Mohutně kope. Přidržíme-li je v sedu, udrží hlavu několik vteřin vzpřímenou a v klidu. Položíme-li je na břicho, zvedá hlavu a hrudník dosti vysoko. Přidržíme-li je ve stoje na pevné podložce, poklesne v kolenou. Pozoruje pohyby vlastních rukou a začíná svírat a rozvírat dlaně. Podáme-li mu do ruky chrastítko, chvíli je podrží, ale nedokáže je zároveň sledovat pohledem. Velmi čilé, zajímají je lidské tváře. Otáčí hlavu a rozhlíží se. Přibližujeme-li hračku k jeho obličeji, sleduje ji a přitom šilhá. Směje se, uslyší-li matku. Promluvíme-li na mě nebo je-li spokojené, vydává broukavé zvuky. Otáčí hlavu a oči za zvukem. V 5-6 týdnech se usmívá, rozeznává přípravy na koupání, krmení atd. a začíná na ně reagovat úsměvem, zvuky,vzrušenými pohyby.Se zřejmým potěšením reaguje na přátelské chování, lechtání, když si s ním povídáme a zpíváme mu.
6 měsíců V lehátku na zádech zvedá hlavu. Sedí s oporou. Vytáhne se za rukama. Otáčí se z bříška na záda. Položíme-li je na břicho, zvedá hlavu a hrudník. Přidržíme-li je ve stoje, nohy sice uneou váhu těla, ale dítě padá. Natahuje obě ruce za zajímavými předměty, věci bere obvykle oběma rukama, někdy ale používá jen jednu ruku. Úmyslně mává chrastítkem a často se na ně zároveň dívá. Všechno bere do úst. Zpívá a povídá si samo pro sebe, vydává jednoslabičné a dvouslabičné zvuky, např. ka,mú. Otáčí se za hlasem, promluví-li jeho matka, na druhém konci pokoje. Je-li nespokojené, dává to najevo křikem. Rozeznává různé emoční tóny v matčině hlase a reaguje na to. Při hře se směje, chechtá a ječí. K cizím lidem se dosud chová přátelsky, někdy však reaguje s úzkostí, zvláště nevidí-li matku. Upadne-li mu hračka, zapomene na ni.
9 měsíců Dokáže samo sedět na podlaze 10-15 minut. Po podlaze se pohybuje převalováním nebo plazením. Snaží se lézt po čtyřech. Vytáhne se do stoje s oporou, ale neumí si sednout. Přidržíme-li je ve stoji, přešlápne úmyslně na druhou nohu. Zkoumá předměty přendáváním z ruky do ruky, Natahuje jendu ruku, aby uchopilo malé předměty. Podává dospělému hračku, ale neumí ji postrčit, pokud ji netlačí proti tvrdé podložce. Při krmení chytá lžičku. Křičí, aby přivolalo pozornost, poslouchá a znovu zakřičí. Melodicky breptá, používá dlouhé řetězce slabik, např.da-da. Rozumí slovům "ne" a "pá-pá". Napodobuje zvuky dospělých-kašel, brrr atd. Se zájmem pozoruje lidi a činnosti. Dívá se za hračkami, které padají z kočárku nebo stolu. Dokáže najít částečně schovanou hračku. Ve hře schovává hlavičku a dělá "kuk". Může mít strach z cizích lidí - pevně se přitiskne ke známému dospělému a ukryje  obličej.
12 měsíců Dokáže neomezeně dlouho sedět. Rychle leze. Vytahuje se do stoje. Úkroky stranou chodí kolem nábytku. Umí chodit s přidržením za jendu ruku nebo za obě ruce. Může umět chvíli samo stát. Může umět chodit. Umí zvednout malé předměty palcem a ukazováčkem. Ukazuje na předměty, které chce, nebo které ho zajímají. Drží lžičku, obvykle ji však samo neumí používat. S malou pomocí pije z hrnku. Zná svoje jméno a reaguje na ně. Nahlas bez přestání breptá. Chováním ukazuje, že rozumí několika známým slovům a také příkazům spojeným s gesty, např. "udělej paci-paci". Ukazuje cit ke známým lidem. Snaží se pomáhat s oblékáním. Schválně zahazuje hračky a pozoruje, jak padají. Mává na rozloučenou a napodobuje tleskání. Dává dřevěné kostky do krabičky a zase je zní vyndává.
15 měsíců Nejistě chodí s chodidly daleko od sebe. Ze stoje přechází do sedu sednutím na zadeček s hlasitým žuchnutím nebo pádem dopředu na ruce. Leze po čtyřech do schodů. Může se umět sehnout a sebrat hračku z podlahy. Staví věž ze dvou kostek, když mu ukážeme jak.Drží tužku a napodobuje čmárání. Dává si lžíci do úst a olizuje ji, neumí však zabránit jejímu převrácení. Podáme-li mu hrnek, drží ho a vrátí nám ho. Říká 2-6 rozeznatelných slov a mnoha dalším porozumí. CHápe jednoduché příkazy např."zavři dveře, přines mi botičku" a jendá podle nich. Se zájmem se dívá na obrázky v knížce a bouchá na stránku. Účinněji pomáhá s oblékáním. Může se snadno rozrušit nebo znechutit. Velmi potřebuje uklidňující přítomnost matky. Umí postrkovat velkou hračku s kolečky po rovném podkladu.
1 a 1/2 roku Chodí s jistotou, toporně běhá, neumí však běhak kolem překážek. Přenáší velké hračky. S dopomocí chodí do schodů. Pozpátku slézá ze schodů. Někdy sedí na schodech a sjíždí o několik stupínkůníž. Umí zvednout drobné předměty jemným uchopením. Zřetelněji dává přednost jedné ruce. Šikovnější rukou drží tužku a čmárá. Po předvedení staví věž ze tří kostek. Drmolí si pro sebe. Používá 6-20 slov a mnoha dalším rozumí. Zpívá a snaží se připojit k dětským říkankám. Líbí se mu obrázkové knížky, často rozeznává různě barevné předměty a ukazuje je. Obrací dvě stránky najednou. Umí si svléknout ponožky, čepici, zout boty. Nedává už hračky do úst. Spokojeně si hraje samo, je však rádo v blízkosti dospělého. Citově značně závisí na známých dospělých, zejména na matce.
2 roky S jistotou běhá, chodí pozpátku. Tahá hračku na kolečkách. Leze na nábytek a slézá dolů. S přidržováním se zábradlí vystupuje a sestupuje po schodech-na každý schod dává obě nohy. Hází míčkem. Sedí na hračce s kolečky a odráží se nohama. Umí postavit věž ze šesti a více kostek. Spontánně kreslí kroužky a tečky. Umí napodobit svislou čáru. Pozná známé dospělé na fotografii, když mu je jednou ukážeme. Zřetelněji dává přednost jedné ruce. Obrací stránky v knížce po jedné. Použá více než 50 rozeznatelných slov. Skládá dvě a více slov do jednoduchých vět. Nazývá samo sebe jménem. Stále se ptá na názvy předmětů. Zapojuje se do říkanek a písniček. Chodí za matkou po domě a napodobuje její činnosti. Hraje jednoduché napodobovací hry. Hraje si poblíž jiných dětí, nikoli však s nimi. Vzteká se, snadno se však uklidní, odvedeme-li jeho pozornost.
2 a 1/2 roku Samo vystupuje do schodů, dolů se však drží zábradlí a dává obě nohy na jeden schod. Umí vylézt na jednoduchou prolézačku. Skáče s nohama u sebe. Umí kopat do velkého míče. Sedí na tříkolce a řídí, neumí ale šlapat. Umí postavit věž ue sedmi a více kostek a sestavit z kostek "vláček". Umí namalovat vodorovnou čáru a kolečko, když mu ukážeme jak. Umí jíst lžičkou a může používat vidličku. Používá více jak 200 slov. Zná své jméno a příjmení. Používá zájmena "já" a "ty". Stále se ptá "co" a "kde". Umí přednést několik říkanek.POzná se na fotografii, když mu ji jednou ukážeme. Když se mu něco nelíbí, vzepře se a vzteká se a je obtížnější uklidnit je odvedením pozornosti. Líbí se mu napodobovací hry. Rádo pozoruje ostatní děti při hře a může se na několik minut zapojit. Půjčování hraček zatím moc nechápe.
3 roky Samo vystupuje po schodech a střídá při tom nohy, při chůzi dolů dává vždy obě nohy na jeden schod. Hbitě leze na prolézačky. Jezdí na tříkolce. Umí chodit po špičkách. Umí chvíli stát na jedné noze. Sedí s nohama zkříženýma v kotnících. Umí dobře jíst vidličkou a lžící. Umí si umýt ruce. Umí si stáhnout a natáhnout kalhoty. Umí postavit věž z více než devíti kostek. Umí nakreslit základní postavu. Velkým štětcem maluje "obrazy". Používá nůžky. Zná své jméno a příjmení, pohlaví, někdy i věk. Umí vést jednoduchý rozhovor a mluvit o dřívějších událostech. Pozorně poslouchá příběhy a ty,které se mu líbí chce slyšet stále znovu. Umí přiřadit 2-3 základní barvy. Méně náchylné k výbuchům hněvu. Citlivé. Rádo pomáhá dospělým. Rádo si hraje na podlaze s kostkami, autíčky atd. Hraje si s jinými dětmi. Ví, co je to střídat se. K mladším sourozencůmse chová láskyplně.

TABULKA VÝVOJE DÍTĚTE

Věk Fyzické dovednosti Manuální zručnost Sluch, zrak a řeč Sociální chování a hry
1 měsíc Leží na zádech s hlavou otočenou na jednu stranu. Zvedneme-li je do sedu, padá hlava vpřed a protažení křivky zad. Přidržíme-li je ve stoji na pevné podložce, tlačí chodidla dolů, narovnává tělo a často dělá reflexívní kráčivé pohyby. Ruce jsou obvykle sevřené, po otevření uchopí prst, jestliže se dotkneme dlaně (úchopný reflex). Leká se hlasitých zvuků. Otáčí hlavu a oči za světlem. Oči sledují pohyb hračky, kterou polamu pohybujeme ze strany na stranu ve vzdálenosti 15-20 cm. Přestane plakat, vezmeme-li je do náruče a mluvíme-li na ně. Pozorně se dívá matce do tváře při krmení a když na ně matka hovoří.
3 měsíce Leží na zádech s hlavou rovně. Mohutně kope. Přidržíme-li je v sedu, udrží hlavu několik vteřin vzpřímenou a v klidu. Položíme-li je na břicho, zvedá hlavu a hrudník dosti vysoko. Přidržíme-li je ve stoje na pevné podložce, poklesne v kolenou. Pozoruje pohyby vlastních rukou a začíná svírat a rozvírat dlaně. Podáme-li mu do ruky chrastítko, chvíli je podrží, ale nedokáže je zároveň sledovat pohledem. Velmi čilé, zajímají je lidské tváře. Otáčí hlavu a rozhlíží se. Přibližujeme-li hračku k jeho obličeji, sleduje ji a přitom šilhá. Směje se, uslyší-li matku. Promluvíme-li na mě nebo je-li spokojené, vydává broukavé zvuky. Otáčí hlavu a oči za zvukem. V 5-6 týdnech se usmívá, rozeznává přípravy na koupání, krmení atd. a začíná na ně reagovat úsměvem, zvuky,vzrušenými pohyby.Se zřejmým potěšením reaguje na přátelské chování, lechtání, když si s ním povídáme a zpíváme mu.
6 měsíců V lehátku na zádech zvedá hlavu. Sedí s oporou. Vytáhne se za rukama. Otáčí se z bříška na záda. Položíme-li je na břicho, zvedá hlavu a hrudník. Přidržíme-li je ve stoje, nohy sice uneou váhu těla, ale dítě padá. Natahuje obě ruce za zajímavými předměty, věci bere obvykle oběma rukama, někdy ale používá jen jednu ruku. Úmyslně mává chrastítkem a často se na ně zároveň dívá. Všechno bere do úst. Zpívá a povídá si samo pro sebe, vydává jednoslabičné a dvouslabičné zvuky, např. ka,mú. Otáčí se za hlasem, promluví-li jeho matka, na druhém konci pokoje. Je-li nespokojené, dává to najevo křikem. Rozeznává různé emoční tóny v matčině hlase a reaguje na to. Při hře se směje, chechtá a ječí. K cizím lidem se dosud chová přátelsky, někdy však reaguje s úzkostí, zvláště nevidí-li matku. Upadne-li mu hračka, zapomene na ni.
9 měsíců Dokáže samo sedět na podlaze 10-15 minut. Po podlaze se pohybuje převalováním nebo plazením. Snaží se lézt po čtyřech. Vytáhne se do stoje s oporou, ale neumí si sednout. Přidržíme-li je ve stoji, přešlápne úmyslně na druhou nohu. Zkoumá předměty přendáváním z ruky do ruky, Natahuje jendu ruku, aby uchopilo malé předměty. Podává dospělému hračku, ale neumí ji postrčit, pokud ji netlačí proti tvrdé podložce. Při krmení chytá lžičku. Křičí, aby přivolalo pozornost, poslouchá a znovu zakřičí. Melodicky breptá, používá dlouhé řetězce slabik, např.da-da. Rozumí slovům "ne" a "pá-pá". Napodobuje zvuky dospělých-kašel, brrr atd. Se zájmem pozoruje lidi a činnosti. Dívá se za hračkami, které padají z kočárku nebo stolu. Dokáže najít částečně schovanou hračku. Ve hře schovává hlavičku a dělá "kuk". Může mít strach z cizích lidí - pevně se přitiskne ke známému dospělému a ukryje  obličej.
12 měsíců Dokáže neomezeně dlouho sedět. Rychle leze. Vytahuje se do stoje. Úkroky stranou chodí kolem nábytku. Umí chodit s přidržením za jendu ruku nebo za obě ruce. Může umět chvíli samo stát. Může umět chodit. Umí zvednout malé předměty palcem a ukazováčkem. Ukazuje na předměty, které chce, nebo které ho zajímají. Drží lžičku, obvykle ji však samo neumí používat. S malou pomocí pije z hrnku. Zná svoje jméno a reaguje na ně. Nahlas bez přestání breptá. Chováním ukazuje, že rozumí několika známým slovům a také příkazům spojeným s gesty, např. "udělej paci-paci". Ukazuje cit ke známým lidem. Snaží se pomáhat s oblékáním. Schválně zahazuje hračky a pozoruje, jak padají. Mává na rozloučenou a napodobuje tleskání. Dává dřevěné kostky do krabičky a zase je zní vyndává.
15 měsíců Nejistě chodí s chodidly daleko od sebe. Ze stoje přechází do sedu sednutím na zadeček s hlasitým žuchnutím nebo pádem dopředu na ruce. Leze po čtyřech do schodů. Může se umět sehnout a sebrat hračku z podlahy. Staví věž ze dvou kostek, když mu ukážeme jak.Drží tužku a napodobuje čmárání. Dává si lžíci do úst a olizuje ji, neumí však zabránit jejímu převrácení. Podáme-li mu hrnek, drží ho a vrátí nám ho. Říká 2-6 rozeznatelných slov a mnoha dalším porozumí. CHápe jednoduché příkazy např."zavři dveře, přines mi botičku" a jendá podle nich. Se zájmem se dívá na obrázky v knížce a bouchá na stránku. Účinněji pomáhá s oblékáním. Může se snadno rozrušit nebo znechutit. Velmi potřebuje uklidňující přítomnost matky. Umí postrkovat velkou hračku s kolečky po rovném podkladu.
1 a 1/2 roku Chodí s jistotou, toporně běhá, neumí však běhak kolem překážek. Přenáší velké hračky. S dopomocí chodí do schodů. Pozpátku slézá ze schodů. Někdy sedí na schodech a sjíždí o několik stupínkůníž. Umí zvednout drobné předměty jemným uchopením. Zřetelněji dává přednost jedné ruce. Šikovnější rukou drží tužku a čmárá. Po předvedení staví věž ze tří kostek. Drmolí si pro sebe. Používá 6-20 slov a mnoha dalším rozumí. Zpívá a snaží se připojit k dětským říkankám. Líbí se mu obrázkové knížky, často rozeznává různě barevné předměty a ukazuje je. Obrací dvě stránky najednou. Umí si svléknout ponožky, čepici, zout boty. Nedává už hračky do úst. Spokojeně si hraje samo, je však rádo v blízkosti dospělého. Citově značně závisí na známých dospělých, zejména na matce.
2 roky S jistotou běhá, chodí pozpátku. Tahá hračku na kolečkách. Leze na nábytek a slézá dolů. S přidržováním se zábradlí vystupuje a sestupuje po schodech-na každý schod dává obě nohy. Hází míčkem. Sedí na hračce s kolečky a odráží se nohama. Umí postavit věž ze šesti a více kostek. Spontánně kreslí kroužky a tečky. Umí napodobit svislou čáru. Pozná známé dospělé na fotografii, když mu je jednou ukážeme. Zřetelněji dává přednost jedné ruce. Obrací stránky v knížce po jedné. Použá více než 50 rozeznatelných slov. Skládá dvě a více slov do jednoduchých vět. Nazývá samo sebe jménem. Stále se ptá na názvy předmětů. Zapojuje se do říkanek a písniček. Chodí za matkou po domě a napodobuje její činnosti. Hraje jednoduché napodobovací hry. Hraje si poblíž jiných dětí, nikoli však s nimi. Vzteká se, snadno se však uklidní, odvedeme-li jeho pozornost.
2 a 1/2 roku Samo vystupuje do schodů, dolů se však drží zábradlí a dává obě nohy na jeden schod. Umí vylézt na jednoduchou prolézačku. Skáče s nohama u sebe. Umí kopat do velkého míče. Sedí na tříkolce a řídí, neumí ale šlapat. Umí postavit věž ue sedmi a více kostek a sestavit z kostek "vláček". Umí namalovat vodorovnou čáru a kolečko, když mu ukážeme jak. Umí jíst lžičkou a může používat vidličku. Používá více jak 200 slov. Zná své jméno a příjmení. Používá zájmena "já" a "ty". Stále se ptá "co" a "kde". Umí přednést několik říkanek.POzná se na fotografii, když mu ji jednou ukážeme. Když se mu něco nelíbí, vzepře se a vzteká se a je obtížnější uklidnit je odvedením pozornosti. Líbí se mu napodobovací hry. Rádo pozoruje ostatní děti při hře a může se na několik minut zapojit. Půjčování hraček zatím moc nechápe.
3 roky Samo vystupuje po schodech a střídá při tom nohy, při chůzi dolů dává vždy obě nohy na jeden schod. Hbitě leze na prolézačky. Jezdí na tříkolce. Umí chodit po špičkách. Umí chvíli stát na jedné noze. Sedí s nohama zkříženýma v kotnících. Umí dobře jíst vidličkou a lžící. Umí si umýt ruce. Umí si stáhnout a natáhnout kalhoty. Umí postavit věž z více než devíti kostek. Umí nakreslit základní postavu. Velkým štětcem maluje "obrazy". Používá nůžky. Zná své jméno a příjmení, pohlaví, někdy i věk. Umí vést jednoduchý rozhovor a mluvit o dřívějších událostech. Pozorně poslouchá příběhy a ty,které se mu líbí chce slyšet stále znovu. Umí přiřadit 2-3 základní barvy. Méně náchylné k výbuchům hněvu. Citlivé. Rádo pomáhá dospělým. Rádo si hraje na podlaze s kostkami, autíčky atd. Hraje si s jinými dětmi. Ví, co je to střídat se. K mladším sourozencůmse chová láskyplně.

autor: Vega, vloženo: 4.7.2005, přečteno: 10094x, komentáře: 0, rubrika: Batole, vytisknout článek, poslat e-mailem


Komentáře k článku | vložit komentář

(c)2004-2007 MIMINET.CZ - Všechna práva vyhrazena -  ISSN 1214-9969